Các ngành nghề đào tạo ngắn hạn

1. Chuyên ngành Cơ khí chế tạo 2. Chuyên ngành Cơ khí động lực 3. sửa chữa xe máy
chi tiết...