Giới thiệu tổng quan về chuyên ngành Cơ khí chế tạo

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO

 

I. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 NĂM:

     - Mã ngành, nghề: 5520117

     - Trình độ đào tạo: Trung Cấp

     - Hình thức đào tạo: Chính quy

     - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

     - Thời gian đào tạo: 2 năm

     1. Mục tiêu đào tạo:

     1.1. Mục tiêu chung:

     Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp về Cơ khí chế tạo, có khả năng: Vận hành được các thiết bị cơ khí đơn giản (máy tiện, máy phay, máy mài, máy khoan, máy phay CNC, máy tiện CNC); chế tạo được chi tiết máy đơn giản; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

     1.2. Mục tiêu cụ thể:

     * Về kiến thức:

     - Trình bày được những nội dung cơ bản nhất về  Chủ nghĩa Mác - Lênin và  tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức được những vấn đề về Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới.

     - Trình bày được những nội dung cơ bản về: vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, máy công cụ, công nghệ CNC.

     - Triển khai được các bước gia công, lắp ráp sản phẩm cơ khí đơn giản.

     - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá, thực hiện một số công việc liên quan tới cơ khí chế tạo.

     - Trình bày được các tác hại của chất thải trong ngành cơ khí chế tạo và các biện pháp phòng tránh các chất thải.

     * V kỹ năng:

     - Vận hành được các thiết bị cơ khí thông dụng.

     - Thiết kế được các chi tiết máy ở mức độ đơn giản;

     - Triển khai kế hoạch, điều hành một tổ sản xuất liên quan đến cơ khí chế tạo.

     * V thái độ:

     - Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong lao động công nghiệp và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

     - Có ý thức bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch và đẹp.

     1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: được cấp bằng trung cấp ngành cơ khí chế tạo.

     - Tham gia gia công, lắp ráp các loại máy đơn giản liên quan đến ngành cơ khí chế tạo.

     - Vận hành máy công cụ, máy CNC các loại.

     2. Khối lượng kiến thức và thôøi gian khóa học:

     - Số lượng môn học: 20

     - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 Tín chỉ

     - Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

     - Khối lượng các môn học chuyên môn:  1.170 giờ

     - Khối lượng lý thuyết:  360 giờ;

     - Thực hành, thực tập, thí nghiệm:   1.020 giờ

     3. Nội dung chương trình:

     4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Có việc làm đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo.
  • Tham gia làm việc ở các vị trí: Kỹ thuật viên vận hành, gia công các chi tiết trên máy gia công cơ khí, máy CNC.
  • Chuyên viên tư vấn tại các doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí.

    5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

  • Về năng lực tin học: Có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Mos word hoặc Mos excel.
  • Về năng lực ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh A1­ hoặc tương đương.
  • Về an toàn lao động: Có chứng chỉ về An toàn lao động.
  • Tiếp tục học tập liên thông: Cao đẳng, đại học, học văn bằng 2.

II. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 1 NĂM:

- Tên ngành, nghề: Cơ khí chế tạo

- Mã ngành, nghề: 5520117

- Trình độ đào tạo: Trung Cấp

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Phương thức đào tạo: Tín chỉ

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT

 - Thời gian đào tạo: 1 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp về cơ khí chế tạo, có khả năng vận hành được các máy cơ khí (máy tiện, máy phay, máy mài, máy khoan, máy phay CNC, máy tiện CNC, trung tâm gia công CNC); gia công được các chi tiết trên máy gia công cơ khí, CNC; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

+ Có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của Ngành Cơ khí chế tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

+ Có kiến thức về công nghệ thông tin, tiếng Anh  đáp ứng yêu cầu công việc ngành Cơ khí chế tạo.

- V kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, gia công được các chi tiết máy.

+ Vận hành được các máy gia công cơ khí, máy CNC.

+ Gia công được các chi tiết trên máy gia công cơ khí, máy CNC.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong lao động công nghiệp và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

+ Có khả năng tổ chức, bố trí nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Có việc làm đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo.

+ Tham gia làm việc ở các vị trí: Kỹ thuật viên vận hành, gia công các chi tiết trên máy gia công cơ khí, máy CNC.

+ Chuyên viên tư vấn tại các doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 14 môn

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 35 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn:  600 giờ

- Khối lượng lý thuyết:   240 giờ;

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm:    586  giờ

3. Nội dung chương trình:

 


III. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 NĂM:

- Tên ngành, nghề: Cơ khí chế tạo

- Mã ngành, nghề: 5520117

- Trình độ đào tạo: Trung cấp

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ THCS trở lên

- Thời gian đào tạo: 2 năm

1.Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp về cơ khí chế tạo, có khả năng vận hành được các máy cơ khí (máy tiện, máy phay, máy mài, máy khoan, máy phay CNC, máy tiện CNC, trung tâm gia công CNC); gia công được các chi tiết trên máy gia công cơ khí, CNC; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

+ Có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của Ngành Cơ khí chế tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

+ Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

- V kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công các chi tiết máy.

+ Vận hành được các máy gia công cơ khí, máy CNC.

+ Gia công được các chi tiết trên máy gia công cơ khí, máy CNC.

 - Năng lực tự chủtrách nhiệm:

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong lao động công nghiệp và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

+ Có khả năng tổ chức, bố trí nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Có việc làm đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo.

- Tham gia làm việc ở các vị trí: Kỹ thuật viên vận hành, gia công các chi tiết trên máy gia công cơ khí, máy CNC.

- Chuyên viên tư vấn tại các doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 21

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.170 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 360  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1.020 giờ

- Nội dung chương trình:

 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY - HỌC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

Giáo viên hướng dẫn học sinh vận hành máy phay CNC

Giáo viên hướng dẫn học sinh vận hành máy phay CNC

Học sinh thực tập vận hành máy phay CNC

Học sinh thực tập vận hành máy tại phòng thực hành CNC

Giáo viên hướng dẫn học sinh vận hành máy tiện cơ

Học sinh thực tập tiện cơ tại phòng thực hành máy công cụ

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực tập hàn điện

Học sinh thực tập phay cơ tại phòng thực hành máy công cụ

Học sinh thực tập thực tế tại Công ty Cơ khí chính xác Thiên Thanh

Học sinh thực tập thực tế tại Công ty Cơ khí chính xác Thiên Thanh

Học sinh thực tập thực tế tại Công ty Cơ khí chính xác Thiên Thanh

 

      Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh "Nơi khởi Đầu sự nghiệp". Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ Cô Lê Thị Tuyền - Trưởng khoa Cơ khí, số điện thoại 0905.932.999.

cokhi : 31-08-2021 700